TaxHeaven - dobre biuro rachunkowe, biuro księgowe

 

O NAS

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Idź do:

Formularz Kontaktowy

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 

Księgi Handlowe

 

Księgi handlowe stosują m.in. mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 

• osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro (w przeliczeniu na średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). Limit  przychodów, którego osiągnięcie spowoduje powstanie obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2014 r., wynosi 5.059.560 zł (1.200.000 euro × 4,2163 zł)

 

• spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (z wyjątkiem wskazanym poniżej, dotyczącym limitu przychodów netto), a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

 

• osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

 

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Księga Przychodów i Rozchodów

 

Ta forma dokumentacji podatkowej skierowana jest do:

 

• osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

• spółek cywilnych osób fizycznych,

• spółek jawnych i spółek partnerskich,

 

których limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro , czyli 5.059.560 zł (w przeliczeniu na średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy) oraz nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu.

 

Wybór KPiR pozwala na opodatkowanie firmy na dwa sposoby: na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (podatek 18% oraz 32%) lub podatku liniowego (podatek 19%). Na podstawie przychodów oraz kosztów podatkowych ustala się dochód lub stratę, podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku za miesiąc/kwartał danego roku podatkowego.

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

Podatnik, który wybierze ryczałt ewidencjonowany za formę zapłaty podatku dochodowego jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodu. W przeciwieństwie do KPiR podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód. Stawki ryczałtu, uzależnione są od rodzaju przychodu ewidencjonowanego i wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%.

 

Ewidencję przychodów mogą wybrać wyłącznie:

 

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

• spółki cywilne osób fizycznych,

• spółki jawne i spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

 

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli:

 

1) w 2013 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (633.450 zł),

b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150.000 euro (633.450 zł),.

 

2) rozpoczną w 2014 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania,

 

3) wybierają kwartalne obliczanie zaliczek i w 2013 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (105.575 zł),

b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro (105.575 zł).

 

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.  Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł.

 

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników, którzy:

 

1) opłacają podatek w formie karty podatkowej,

 

2) korzystają, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

 

3) osiągają w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 

4) wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

 

5) podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

 

6) rozpoczynają działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

 

Karta podatkowa

 

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Ta forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej uzależniona jest od wielkości zatrudnienia oraz miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

 

Opodatkowanie kartą podatkową jest uzależnione także od rodzaju prowadzonej działalności (PKD).

 

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli,

 

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,

 

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

 

4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,

 

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,

 

6) w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,

 

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli,

 

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,

 

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,

 

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,

 

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

 

Podatnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak na żądanie klienta, są zobowiązani do okazania rachunków czy faktur, stwierdzających sprzedaż towarów, wyrobów lub wykonania usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Istotnym warunkiem jest także prowadzenie książki ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

TaxHeaven - księgowość, usługi księgowe

Kontakt:

 

Magdalena Burska

ul. Trakt Lubelski 352

04-667 Warszawa

 

Kom. 665-551-986

Tel./fax 22 815-26-94

 

e-mail: biuro@taxheaven.pl

Kapitał ludzki

"Rynek pracy czeka" zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EU

O NAS 
KSIĘGOWOŚĆ 
OFERTA 
KONTAKT

Projekt i wykonanie:  Zablocki Pictures         Copyright 2013.